Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พยัคฆาคม, รักพงศ์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Thailand)
พันธุ์เพ็ง, พิไลวรรณ, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Thailand)

วัชระรังษี, พนิดา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

สัจจาธรรมและคณะ, ผศ.นนทรี, อาจารย์ประจา คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
สินลารัตน์, ศ.ดร.ไพฑูรย์, รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานกรรมการคุรุสภา (Thailand)
สุขพัทธี, ทักษิณา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Thailand)

คำวิเศษณ์, บุญพา, อาจารย์ประจา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
คงรักษ์กวิน, จุฑาภรณ์, อาจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Thailand)

ประวัติรุ่งเรือง, ดร.สิทธิพร, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Thailand)

แย้มเจริญ, ฉัตรอมร, อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

ไกรสกุล, สุวัตถิ์, อาจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

1 - 12 of 12 Items