Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พิลึก, พัชร, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

ก้านจักร, วชิรวิทย์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)

ลิ้มปองทรัพย์, ไพรัตน์, อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ (Thailand)

วรรณรัตน์, รศ.ดร.วิรัช, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
วัชระรังษี, พนิดา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

ศรีราพร, พรประภา, การจัดการมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (Thailand)

สุวิมลวรรณ, วิภาวี, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thailand)

แคนยุกต์, ณัฐชา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)

เชื้อมอญ, ธาดา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
เสมอใจ, ผศ.ดร.ฉัตยาพร, อาจารย์ประจา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

1 - 10 of 10 Items