Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พ่วงกิ่ม, ภูมิ, นิสิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)

กาญจนาโภคิน, ดร.กรเอก, สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) (Thailand)

วิชัยดิษฐ, ดร.ธีระนันท์, อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Thailand)

ศุภกิจโกศล, ภัทรานิษฐ์, อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Thailand)

สังข์เมฆ, สายสมร, อาจารย์ประจำ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต (Thailand)

ทองมาลา, รองรัตน์, นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thailand)

คุ้มศัตรา, ศรีประไพร, นักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Thailand)

แย้มเดช, นิพัทธ์, นักศึกษาปริญญาโท สาขาจารึกศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี (Thailand)

โฆษิตพิพัฒน์, ดร.อรอนงค์, อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Thailand)

เอนกวิถี, จีรภัคร, นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศร (Thailand)

1 - 10 of 10 Items