วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการแบบอิเล็กโทร นิคส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ที่รวบรวมบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol 2, No 1 (59): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


Cover Page