Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บุณยะตุลานนท์, ปาโมช, นิสิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)

พลศรีเลิศ, ดร.พงศ์ศรันย์ (Thailand)
พูลพุทธพงษ์, นพดล, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

กิตติชาติเชาวลิต, ดร.กนกกาญจน์, (Thailand)

, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
วรรณถนอม, ดาริกา, อาจารย์ประจำ หลักสูตรสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต (Thailand)
วัฒน์บุณย์, ดร.สุพรรณริกา, (Thailand)

สมบูรณ์วิจิตร, ภัทรพงค์, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
สุวรรณธารา, ดร.ณัฐกาญจน์, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (Thailand)
, อาจารย์ประจำ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

ทองบุญมา, กันทลัส, อาจารย์ประจำ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

ขาวสุริยจันทร์, ณรงค์ศักดิ์, นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Thailand)

ดอกแย้ม, ปฎิพัทธ์, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ตียะพาณิชย์, เอกรัตน์, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ไข่มุกข์, พัสวี, นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด (Thailand)

เกิดทรัพย์, วัชรินทร์, อาจารย์ประจำ หลักสูตรสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภู (Thailand)
เสนีชัย, อัศวิน, หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (Thailand)

1 - 17 of 17 Items