Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พลอยเพ็ชร, อัญชลี, สำนักวิชาบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (Thailand)
พันธุ์วัฒนา, พ.ต.ท.พิชศาล, คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Thailand)

ภาคานาม, พิชาชานันท์, นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
ภาคีรักษ์, ณัฐฐิพงษ์, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ร่างน้อย, ธนา, อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล (Thailand)

วรรธนโกมล, ผศ.สุนีย์, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
วรรณรัตน์, รศ.ดร.วิรัช, อาจารย์ประจำ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

สายใจ, รศ.ดร.โกสุม, บรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
สถิตวิทยานันท์, รศ.ดร.สากล, อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)

อังศุวิริยะ, ผศ.ดร.ชนกพร, อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Thailand)

จันเปียง, ภูดิศ, นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ธนโชคจรัสพงษ์, ธัญญ์ฐิตา, นิสิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)

คงรักษ์กวิน, จุฑาภรณ์, อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

ตัณฑุลอุดม, ฤทัยวรรณ, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

โชติช่วง, จิรวัฒน์, นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ไกรสกุล, สุวัตถิ์, อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

1 - 16 of 16 Items