Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กันมา, ดร.น้ำฝน, วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Thailand)

มาศวิรุฬห์, วิมลรัตน์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
มูเก็ม, ดรุณี, ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต (Thailand)

วรกวิน, ผศ.ชนม์นิภา, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
วัชระรังษี, พนิดา, สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
วีระรัตนนุสรณ์, กนกวรรณ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Thailand)
, กลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Thailand)

ศรียุกต์นิรันดร์, จักรพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (Thailand)

สิงห์ฆาฬะ, สุเทพ, สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต (Thailand)

ทองจิตติ, ผศ.เกรียงไกร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Thailand)

โยชิดะ, ดวงดาว, สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (Thailand)

เหมะรัชตะ, ศ.ไชยยศ, ราชบัณฑิต (Thailand)

1 - 12 of 12 Items