Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง จังหวัดพังงา Abstract   PDF
ดรุณี มูเก็ม
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษา พะเยาโมเดล Abstract   PDF
ดร.น้ำฝน กันมา
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตช่วงปี พ.ศ. 2516 - 2519 Abstract   PDF
ผศ.เกรียงไกร ทองจิตติ
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การยอมรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
วิมลรัตน์ มาศวิรุฬห์
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาการเงินธุรกิจ โดยการจัด การเรียนแบบร่วมมือแบบเอส ที เอ ดี (STAD) Abstract   PDF
กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยดัชนีวัดความภักดีของลูกค้า Abstract   PDF
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Abstract   PDF
ผศ.ชนม์นิภา วรกวิน
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วาบิ - ซาบิ กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Abstract   PDF
ดวงดาว โยชิดะ
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 สมรรถนะและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยในเครือข่ายเบญจมิตร Abstract   PDF
พนิดา วัชระรังษี
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 อิทธิพลเชิงสาเหตุของประเภทผู้บริโภคเป็นตัวแปรกำกับ และการขยายทฤษฎีรวม ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 2 (UTAUT 2): กรณีศึกษาผู้ให้บริการ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย Abstract   PDF
จักรพันธ์ ศรียุกต์นิรันดร์
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน Abstract   PDF
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
 
Vol 3, No 2 (60): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในมุมมองของผู้ประกอบการท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต Abstract   PDF
สุเทพ สิงห์ฆาฬะ
 
1 - 12 of 12 Items