ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรม และที่พักในจังหวัดภูเก็ต

บุญพา คำวิเศษณ์

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรม และที่พักในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต 2) เปรียบเทียบความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ตตามปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษา สาขาอาชีพ และที่ตั้งของโรงแรม การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานต้อนรับของโรงแรมและที่พักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 280 แห่ง เป็นพนักงานต้อนรับ แห่งละ 1 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบที (t – test)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับโรงแรม และที่พักในภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะพูด และความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทักษะการฟัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องพักทางโทรศัพท์ ด้านทักษะการพูด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ด้านทักษะการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การอ่านคู่มือและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องปัญหาและการขอความช่วยเหลือพิเศษในโรงแรม และการรับรู้คำ ด้านทักษะการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การเขียนประกาศและการแจ้งเตือนของโรงแรมในชีวิตประจำวัน ด้านทักษะความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ มารยาทและการปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกบริการส่วนหน้าต้องมีวิธีที่จะทำให้ผู้เข้าพักชื่นชมและรักที่จะมาเยือนเมืองไทย 2) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ตจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมระดับการศึกษาต่างกันทำให้มีความพร้อมระดับการใช้ภาษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านพื้นฐานอาชีพ พบว่า ด้านทักษะการพูดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่สำเร็จการศึกษาวิชาการโรงแรมมีระดับความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการพูดมากกว่าพนักงานที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานที่ทำงานที่ตั้งของโรงแรมและที่พัก พบว่าด้านทักษะฟัง ทักษะพูด ทักษะอ่าน ทักษะเขียน และความเข้าใจวัฒนธรรมด้านทั่ว ๆ ไปมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ พนักงานต้อนรับของโรงแรมริมชายหาดมีความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าพนักงานต้อนรับของโรงแรมในเมือง

คำสำคัญ:       ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม  ภาษาอังกฤษกับงานบริการ  ภาษาอังกฤษสื่อสารในธุรกิจห้องพัก

Abstract

The objectives of the study were to: 1) examine the readiness level for English use of receptionists’ English Proficiency in hotels and accommodation in Phuket; and 2) to compare receptionists’ English usage in hotels and accommodation in Phuket classified by personal factors, education level, professions branch and hotel location.
A questionnaire was used as a research tool.  The population was 280 staffs from hotel accommodation in Phuket who registered with the Tourism Authority of Thailand were drawn from the population, by choosing one receptionist for a hotel, using a simple random sampling technique.  The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean ( ), Standard Deviation (SD) and t-test.

The results were as follows: 1) The overall availability of the English language usage of hotel services provider and accommodation was at a high level.  Considering the mean of the four language skills from the highest to the lowest are reading, writing, listening, and speaking respectively.  For each specific skill: the overall listening skills were at a high level.  The highest point was listening to the telephone messages about room reservation; the overall speaking skills were also at a high level.  The highest point was talking to provide hotel facilities in hotels; the overall reading skills were at a high level.  The highest point was reading manuals and explaining specific problems in hotels; also, the overall writing skills were at a high level, and the highest point was writing daily hotel announcements or notices; and general Culture Understanding as a whole was at a moderate level.  The highest points were manners and practices which front desk officers need to know how to make guests impressed and like to visit Thailand again. 2). Comparing the receptionists’ in hotels and accommodation in Phuket by their personal factors, education level, professions branch, and hotel location, the results were as follows.  The receptionists’ personal factors were significantly different by their education level at .05 levels.  Employees who had a Bachelor’s or Master’s Degrees were more available in English usage than those with low levels of education.  Their English speaking skills were significantly different by personal factors at .05 levels.  The staffs who graduated in hotel services was more proficient in English speaking skills than the staff who graduated in other fields of study.  The staffs’ skills on listening, speaking, reading, writing skills, and cultural understanding of the staff were significantly different by their workplace location and hotel accommodation at .05 levels.  The staffs who worked at beach front hotels along the seaside was more available for English usage than the employees who worked in the city. In order to raise the level of the hotel service to an international standard, it was recommended that hotel services provider and accommodation and related organization train the staff to understand local cultures and be able to communicate in English effectively.  Additional English courses should be provided to the staff.  The staff with lower education background should be provided for more opportunity in getting a higher level of education.

Keywords:  The availability of English, Business English, English Service, English communication in a business room


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.สารบัญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

ประเภทบทความ

ชื่อบทความ

หน้า

บทความวิชาการ

1.

วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดในการบริการเป็นความภักดี

: ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต และ

พันตำรวจโท ดร.วัชรพงษ์  พนิตธำรง

1 – 13

บทความวิชาการ

2.

โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฏีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม

: ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

14 - 24

บทความวิจัย

3.

ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: บุญพา  คำวิเศษณ์

25 - 35

บทความวิจัย

4.

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

: ปิยนุช  แสงนาค

36 - 49

บทความวิจัย

5.

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

: เจนจิรา นาทองคำ

50 - 61

บทความวิจัย

6.

รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

: ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

62 - 73

บทความวิจัย

7.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จ.ภูเก็ต

: กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์

74 - 83

บทความวิจัย

8.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

: ปริยวิศว์  ชูเชิด และ พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร

84 - 95

บทความวิจัย

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์

96 - 106

บทความวิจัย

10.

การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”

: มณีรัตน์  สกุลนิมิตร ผศ.ดร. ธีรพล  ภูรัต

107 - 117

บทความวิจัย

11.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

: วราวุธ  แย้มชุติ

118 - 129

บทความวิจัย

12.

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

: อานนท์  สิงห์จุ้ย  และ  ดร.สมชัย พุทธา

130 - 142

 ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

6 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และรับบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 มกราคม 2561

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 มกราคม 2561

อัปโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์