อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินต้นทุนต่ำ

เจนจิรา นาทองคำ, รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และมีความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำแตกต่างกัน ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.218) ด้านราคา (β = 0.166) ด้านพนักงานบริการ (β = 0.176) และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการนำเสนอ (β = 0.371) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจใช้บริการซ้ำ สายการบินต้นทุนต่ำ

Abstract

This research aimed to study the influence of marketing factors on repurchase intention of low cost airlines.  The samples used in the study were 400 Thai passengers of low cost airlines.  Questionnaire was used as an instrument to collect data.  Statistics used for the data analysis comprised descriptive statistics included percentage, frequency and standard deviation. Inferential statistics included Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Multiple Regression analysis.

The results showed that most of the respondents were female with the age between 25 - 29 years old, graduated Bachelor’s Degree, work as employee in private companies and average income of 20,001 - 30,000 Baht per month.  The majority of sample prioritizes marketing mix and repurchases intention in overall high level.

The results of the hypothesis testing demonstrated that the different in education level factors the influenced of repurchase intention of low cost airlines. The marketing mix factors in the aspect of product (β = 0.218), price (β = 0.166), people (β = 0.176) and physical evidence and presentation (β = 0.371) that influences the repurchase intention of low cost airlines.

Keywords: marketing mix, repurchase intention, low cost airlines


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.สารบัญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

ประเภทบทความ

ชื่อบทความ

หน้า

บทความวิชาการ

1.

วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดในการบริการเป็นความภักดี

: ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต และ

พันตำรวจโท ดร.วัชรพงษ์  พนิตธำรง

1 – 13

บทความวิชาการ

2.

โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฏีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม

: ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

14 - 24

บทความวิจัย

3.

ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: บุญพา  คำวิเศษณ์

25 - 35

บทความวิจัย

4.

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

: ปิยนุช  แสงนาค

36 - 49

บทความวิจัย

5.

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

: เจนจิรา นาทองคำ

50 - 61

บทความวิจัย

6.

รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

: ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

62 - 73

บทความวิจัย

7.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จ.ภูเก็ต

: กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์

74 - 83

บทความวิจัย

8.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

: ปริยวิศว์  ชูเชิด และ พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร

84 - 95

บทความวิจัย

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์

96 - 106

บทความวิจัย

10.

การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”

: มณีรัตน์  สกุลนิมิตร ผศ.ดร. ธีรพล  ภูรัต

107 - 117

บทความวิจัย

11.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

: วราวุธ  แย้มชุติ

118 - 129

บทความวิจัย

12.

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

: อานนท์  สิงห์จุ้ย  และ  ดร.สมชัย พุทธา

130 - 142

 ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

6 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และรับบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 มกราคม 2561

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 มกราคม 2561

อัปโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์