รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อความหมาย โดยการวิเคราะห์รูปแบบการอุปมาอุปไมยเชิงภาพของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร โดยใช้กรอบของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ของ Max Black แนวคิดเรื่องประเภทของภาพอุปมาอุปไมย เพื่อวิเคราะห์ประเภทของรูปแบบการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา แนวคิดเรื่องวาทศิลป์เชิงภาพ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยศึกษาจากภาพโฆษณาอุปมาอุปไมย จำนวน 19 ภาพ จากนิตยสารผู้หญิง 3 หัวเรื่อง ปี พ.ศ. 2558 - 2559

ผลการวิจัยพบว่า การอุปมาอุปไมยเชิงภาพของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อทัศน์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวสื่อความหมาย 2) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ 2 ภาพสื่อความหมาย และ 3) ภาพเปรียบเทียบ สำหรับการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมย
เชิงภาพในงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อทัศน์ พบว่ามีวิธีการสื่อความหมายที่สำคัญ ได้แก่
1) การใช้รูปสัญญะที่พบได้จาก/ตามธรรมชาติ เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะความงามของผิวพรรณ
2) การใช้รูปสัญญะบรรจุภัณฑ์มีระดับหรืออัญมณีราคาแพงเพื่อสื่อถึงความสูงส่ง 3) การใช้ถ้อยคำอุปมาอุปไมยร่วมกับภาพ เพื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนหรือคล้ายคลึงกับอีกสิ่งหนึ่ง 4) การนำเสนอภาพการผลัดเซลล์ผิวเพื่อเชื่อมโยงกับความเว้าวอนทางเพศ และ 5) การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์

คำสำคัญ: การสื่อความหมาย ผลิตภัณฑ์ความงาม การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สื่อนิตยสาร

Abstract

This research aimed to examine the types of pictorial metaphor and signification in beauty product advertisements.  This research based on Max Black’s interactionism model to identify characteristics of pictorial metaphor, Semiology and Signification, rhetorical of the image by analyzing 19 pictures of 3 Women’s magazines, A.D. 2015-2016.  The research findings pointed out that the types of pictorial metaphor are in 3 areas: 1) pictorial metaphors with one pictorially present term 2) pictorial metaphors with two pictorially present term 3) pictorial simile.  Regarding the signification of beauty products in magazine advertisements such as 1) signification of natural compare with the aesthetic appearance of the skin. 2) precious gem/ ornament as a luxury sign 3) using verbal metaphor combined with the pictorial metaphor for comparing similarity with another 4) using sex appeal and 5) color theory.

Keywords: signification, beauty product, pictorial metaphor, magazine advertisements

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.สารบัญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

ประเภทบทความ

ชื่อบทความ

หน้า

บทความวิชาการ

1.

วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดในการบริการเป็นความภักดี

: ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต และ

พันตำรวจโท ดร.วัชรพงษ์  พนิตธำรง

1 – 13

บทความวิชาการ

2.

โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฏีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม

: ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

14 - 24

บทความวิจัย

3.

ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: บุญพา  คำวิเศษณ์

25 - 35

บทความวิจัย

4.

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

: ปิยนุช  แสงนาค

36 - 49

บทความวิจัย

5.

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

: เจนจิรา นาทองคำ

50 - 61

บทความวิจัย

6.

รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

: ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

62 - 73

บทความวิจัย

7.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จ.ภูเก็ต

: กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์

74 - 83

บทความวิจัย

8.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

: ปริยวิศว์  ชูเชิด และ พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร

84 - 95

บทความวิจัย

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์

96 - 106

บทความวิจัย

10.

การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”

: มณีรัตน์  สกุลนิมิตร ผศ.ดร. ธีรพล  ภูรัต

107 - 117

บทความวิจัย

11.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

: วราวุธ  แย้มชุติ

118 - 129

บทความวิจัย

12.

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

: อานนท์  สิงห์จุ้ย  และ  ดร.สมชัย พุทธา

130 - 142

 ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

6 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และรับบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 มกราคม 2561

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 มกราคม 2561

อัปโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์