การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ปริยวิศว์ ชูเชิด, พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ลักษณะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และเพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 384 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA), Correlation และ Multiple Regressions

ผลการวิจัยพบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ ถ่ายภาพหรือวีดิโอเพื่อเก็บข้อมูลการศึกษา ปัจจัยการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พบว่า ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน ส่วนด้านการให้บริการผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พบว่า ลักษณะการจ่ายค่าบริการ เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้รวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ต่อเดือน อายุ สถานภาพ และรายได้รวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ปัจจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อเพิ่มเติมอื่น และด้านการติดต่อสื่อสารผู้เรียนกับผู้สอน ตัวแปรอิสระทั้ง 3 มีความสัมพันธ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนร้อยละ 57.0

คำสำคัญ: การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน การเรียนแบบเคลื่อนที่

Abstract

The research objectives are to study the electronic learning issues, aspect adapted the communications technology and compare the make practical used broadband third generation mobile network (3G) or fourth generation mobile network (4G) for learning management system between personal fundamentals.  The survey research was done with 384 people through simple random sampling.  The research instrument was questionnaire and analyzed research data by using the statistics such as frequency, percentage, average, standard deviation, Chi-Square test and multiple regressions.

The research result shows that: The usage of the internet for study, research, entertainment or collect the data.  The factor of course content was in highest level followed by communication of students to Student and student support services have in lowest level.  The relationship between the personal fundamentals and information technology communication found that telephone bill show that gender, age, status and income per month have a significant at the .05 level.  Moreover, phone bill method, age, status and income per month have a significant at the .05 level.  The research found 3 independent variables which influence to educational includes course content, Others Materials and communication between Student to Tutor. These 3 independent variables have a positive relationship to learning management system 57.0 percent.

Keywords: electronic learning, electronic learning management, mobile learning

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.สารบัญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

ประเภทบทความ

ชื่อบทความ

หน้า

บทความวิชาการ

1.

วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดในการบริการเป็นความภักดี

: ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต และ

พันตำรวจโท ดร.วัชรพงษ์  พนิตธำรง

1 – 13

บทความวิชาการ

2.

โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฏีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม

: ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

14 - 24

บทความวิจัย

3.

ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: บุญพา  คำวิเศษณ์

25 - 35

บทความวิจัย

4.

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

: ปิยนุช  แสงนาค

36 - 49

บทความวิจัย

5.

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

: เจนจิรา นาทองคำ

50 - 61

บทความวิจัย

6.

รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

: ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

62 - 73

บทความวิจัย

7.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จ.ภูเก็ต

: กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์

74 - 83

บทความวิจัย

8.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

: ปริยวิศว์  ชูเชิด และ พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร

84 - 95

บทความวิจัย

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์

96 - 106

บทความวิจัย

10.

การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”

: มณีรัตน์  สกุลนิมิตร ผศ.ดร. ธีรพล  ภูรัต

107 - 117

บทความวิจัย

11.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

: วราวุธ  แย้มชุติ

118 - 129

บทความวิจัย

12.

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

: อานนท์  สิงห์จุ้ย  และ  ดร.สมชัย พุทธา

130 - 142

 ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

6 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และรับบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 มกราคม 2561

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 มกราคม 2561

อัปโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์