ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหาร ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วราวุธ แย้มชุติ

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่ากับครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 แบ่งออกเป็นแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 67 โรงเรียน ครูผู้สอนจำนวน 400 คน นำแบบสอบให้ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกเจาะจง จำนวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 จากนั้นทำการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนของผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม รองลงมา คือ ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล และลำดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ตามลำดับ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับระดับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีพันธกิจชัดเจน รองลงมา คือ ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านโอกาสและเวลาในการเรียนรู้ ตามลำดับ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ปัจจัยทางการบริหาร ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract

The purposes of this research were 1) to investigate level of administrative factors in private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok, 2) to investigate level of administrative effectiveness in private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok, and 3) to investigate a relationship between administrative factors and administrative effectiveness of private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok. Data were collected through an employment of a questionnaire with 400 teachers in vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok, in the academic year 2016.  The sample group of 400 vocational teachers were recruited by a multi-stage random sampling technique.  The questionnaire was tested for its reliability and turned out to be .97 for the whole set.  Data were analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficients at a significant level of .05.

The findings revealed that 1) The sample group rated level of administrative factor of the directors of private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok area at the highest level.  When inspecting for individual aspects, it was found that the highest rated aspect was an environmental aspect, followed by personal aspect, and policy and practice aspect, respectively.  
2) Regarding the sample group’s opinion toward administrative effectiveness of the private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok, it was found that the sample group rated at the highest level.  When inspecting for individual aspects, it was found that the highest rated aspect was vision visibility aspect, followed by academic leading, and learning opportunity and timing, respectively.  3) The relationship between administrative factor and administrative effectiveness of private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok revealed that the administrative factors were positively related to administrative effectiveness among the private vocational colleges under the Commission on Vocational Education in Bangkok, statistically significant at .05 level.

Keywords: administrative factor, administrative effectiveness private vocational colleges


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.สารบัญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

ประเภทบทความ

ชื่อบทความ

หน้า

บทความวิชาการ

1.

วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดในการบริการเป็นความภักดี

: ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต และ

พันตำรวจโท ดร.วัชรพงษ์  พนิตธำรง

1 – 13

บทความวิชาการ

2.

โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฏีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม

: ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

14 - 24

บทความวิจัย

3.

ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: บุญพา  คำวิเศษณ์

25 - 35

บทความวิจัย

4.

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

: ปิยนุช  แสงนาค

36 - 49

บทความวิจัย

5.

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

: เจนจิรา นาทองคำ

50 - 61

บทความวิจัย

6.

รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

: ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

62 - 73

บทความวิจัย

7.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จ.ภูเก็ต

: กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์

74 - 83

บทความวิจัย

8.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

: ปริยวิศว์  ชูเชิด และ พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร

84 - 95

บทความวิจัย

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์

96 - 106

บทความวิจัย

10.

การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”

: มณีรัตน์  สกุลนิมิตร ผศ.ดร. ธีรพล  ภูรัต

107 - 117

บทความวิจัย

11.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

: วราวุธ  แย้มชุติ

118 - 129

บทความวิจัย

12.

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

: อานนท์  สิงห์จุ้ย  และ  ดร.สมชัย พุทธา

130 - 142

 ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

6 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และรับบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 มกราคม 2561

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 มกราคม 2561

อัปโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์