ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อานนท์ สิงห์จุ้ย, ดร.สมชัย พุทธา

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
2) เพื่อศึกษาระดับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และ
ครูวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 132 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสูงที่สุด คือ วางแผนการนิเทศ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
ลงมือปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุด คือ สร้างเสริมกำลังใจ อยู่ในระดับมาก 2) ทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสูงที่สุด คือ วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด และต่ำที่สุด คือ วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ:       กระบวนการนิเทศภายใน ทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Abstract

The purposes of this research were to: 1) study level of internal supervision process of Suphanburi technical college, 2) study level of lesson plan management skills of Suphanburi technical college and, 3) study the relation between internal supervision process and lesson Plan management skills of Suphanburi technical college. The population in this study were administrators, head of department ,and teacher staffs of 132 totally.The sample groups came from multi - stage sampling of 99 people.The instrument for gathering data were questionnaires. The data statistic analyzed were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

The results were as follows: 1) The internal supervision process of Suphanburi technical college in overall at the high level. When considered in each aspect found that the highest aspect was supervision planning as high level, The secondly was the action implementation, and the lowest was reinforcement. 2) The lesson plan management skills of Suphanburi technical college in overall at the high level. When considered in each aspect found that the highest aspect was curriculum course analysis, The secondly was evaluation process analysis, and the lowest was learning resources analysis. 3) The relationship between internal supervision process and lesson plan management skills of Suphanburi technical college, found that in overall was the positively relationship in low level correlation at the 0.01 of statistical significance.

Keywords: internal supervision process, lesson plan management skills, Suphanburi Technical College


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.สารบัญ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)

ประเภทบทความ

ชื่อบทความ

หน้า

บทความวิชาการ

1.

วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดในการบริการเป็นความภักดี

: ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต และ

พันตำรวจโท ดร.วัชรพงษ์  พนิตธำรง

1 – 13

บทความวิชาการ

2.

โมเดลนวัตกรรมบริการตามแนวคิดทฤษฏีมาสโลว์ในธุรกิจโรงแรม

: ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์

14 - 24

บทความวิจัย

3.

ความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: บุญพา  คำวิเศษณ์

25 - 35

บทความวิจัย

4.

สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

: ปิยนุช  แสงนาค

36 - 49

บทความวิจัย

5.

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

: เจนจิรา นาทองคำ

50 - 61

บทความวิจัย

6.

รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สำหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร

: ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

62 - 73

บทความวิจัย

7.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จ.ภูเก็ต

: กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์

74 - 83

บทความวิจัย

8.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

: ปริยวิศว์  ชูเชิด และ พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร

84 - 95

บทความวิจัย

9.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต

: ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์

96 - 106

บทความวิจัย

10.

การศึกษาความรู้สึกร่วมในชุมชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ที่มีต่อวีดิทัศน์ “นิทานหมา หมา”

: มณีรัตน์  สกุลนิมิตร ผศ.ดร. ธีรพล  ภูรัต

107 - 117

บทความวิจัย

11.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

: วราวุธ  แย้มชุติ

118 - 129

บทความวิจัย

12.

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับทักษะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

: อานนท์  สิงห์จุ้ย  และ  ดร.สมชัย พุทธา

130 - 142

 ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

6 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 พฤศจิกายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 พฤศจิกายน 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และรับบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 มกราคม 2561

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 มกราคม 2561

อัปโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์