Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชูเชิด, ปริยวิศว์, อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

พุทธา, ดร.สมชัย, อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยทองสุข (Thailand)
พนิตธำรง, พ.ต.ท.ดร.วัชรพงษ, อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Thailand)

กาญจนศิลานนท์, ผศ.ฉัฐชสรณ์, อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Thailand)
กุณฑลบุตร, รศ.ดร.สุดาพร, อาจารย์ที่ปรึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)

ภูรัต, ผศ.ดร.ธีรพล, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Thailand)

วิวัฒนชาต, รศ.ศศนันท์, ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

สกุลนิมิตร, มณีรัตน์, นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Thailand)
สิริพันธ์พงศ์, ปิ่นรัตน์, อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต (Thailand)
สิงห์จุ้ย, อานนท์, นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยทองสุข (Thailand)

ธีรานุตร, พฤกษ์ภูมิ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

คำวิเศษณ์, บุญพา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)

นาทองคำ, เจนจิรา, นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)

แย้มชุติ, วราวุธ, นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี (Thailand)
แสงนาค, ปิยนุช, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Thailand)

เกิดฤทธิ์, กนิฏฐา, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศู (Thailand)
เสมอใจ, ผศ.ดร.ฉัตยาพร, อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Thailand)
เดชาบูรณานนท์, ผศ.บดินทร์, อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (Thailand)

1 - 18 of 18 Items