Open Journal Systems


หากท่านมองไม่เห็นหน้าปก ให้กด ctrl ค้างแล้วกดปุ่ม F5

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และถูกจัดกลุ่มคุณภาพวารสารให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ตามประกาศของศูนย์ TCI รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครตีพิมพ์บทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คลิกที่นี่

 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

"เปิดรับสมัครบทความตั้งแต่วันที่  6 ก.ย. - 1 พ.ย. 60"

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการแบบอิเล็กโทร นิคส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ที่รวบรวมบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

View Journal | Current Issue | Register